Sporządzane i aktualizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego niezbędne są dla obiektów lub części tych obiektów, które stanowią osobne strefy pożarowe, dla budynków, które pełnią funkcje użyteczności publicznej, mieszkalnictwa zbiorowego, są obiektami produkcyjnymi, magazynowymi czy inwentarskimi, gdzie istnieje strefa zagrożenia wybuchem, albo spełnione są następujące kryteria:

  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3;
  • w przypadku budynku inwentarskiego, kubatura brutto przekracza 1 500 m3;
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu niebędącego budynkiem wynosi ponad 1 000 m2.

Zgodnie z rozporządzeniem, instrukcja pożarowa powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych

Firma Usługowo-Handlowa

OMEGA

Obowiązkowe na stanowiskach pracy, udostępniane pracownikom

Instrukcje BHP

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), każdy pracodawca obowiązany jest udostępnić swoim pracownikom do stałego korzystania opracowane aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych, wykonywania prac związanych z zagrożeniem wypadkowym czy zagrożeniami zdrowia pracowników, instrukcje obsługi urządzeń technicznych i maszyn, zasady postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia czy niebezpiecznymi, oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje te powinny w jednoznaczny, czytelny i przystępny sposób wskazywać wszelkie czynności, jakie powinny zostać wykonane przez pracownika przed przystąpieniem do wykonywania w danym dniu pracy oraz po jej zakończeniu, zasady i sposoby bezpiecznego jej wykonywania, a także zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracownika.

Przykładowo, instrukcja powinna jasno określać co należy zrobić w przypadku awarii maszyny lub urządzenia (np. mechanicznego), co pracownik powinien zrobić w razie zauważenia wypadku czy pożaru, jak postąpić w sytuacji innego zagrożenia.

Zapraszamy do współpracy - zadzwoń do nas: 34 327 00 78

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, więc zapraszamy do kontaktu!